Uống cocktail hay uống cái đẹp?

Bạn sẽ thích gì hơn? Thức uống hay vẻ đẹp của nó?

Mình lam tham khảo nên chọn cả hai.