Gỏi Điệu 4 – Gorgeous Fruit Tuna Salad

Các món salad đặc biệt chỉ có ở Padma.

Gỏi Điệu 4 – Gorgeous Fruit Tuna Salad: Ăn vào đẹp gần thành tiên.

Ý tưởng bởi Sơn Trần. Thực hiện bởi đầu bếp Mai.