Sự kiện - Events

Mỗi sự kiện là một nguồn cảm hứng mới của Padma de Fleur.

Gu thẩm mỹ của chủ nhân sự kiện là điều chúng mình quan tâm trước tiên. Sau đó là nghiên cứu thấu đáo ý tưởng, tính chất và khách mời để phát thảo chủ đề trang trí và chọn lựa nguyên vật liệu phù hợp, tạo ra những tác phẩm khác biệt cho khách hàng.

A new event decoration project always brings us new inspiration.

Different event hosts have different styles; the nature of each event is not the same. Padma de Fleur always thoroughly studies these aspects to create bespoke decoration themes and selects the right materials to create a unique decoration style for each client.