29 May 2017

Dove – Ngày hội ‘Hoa lan toả sắc’

Nhiếp ảnh: Đại Ngô