29 May 2017

Bacardi Mixology Party

Quảng cáo: Brand Maker

Nhiếp ảnh: Nhị Hoàng

Tổ chức: Dinasour

Địa điểm: Water Front – Đà Nẵng, Angelina Bar, Metropole – Hà Nội, Blanchy’s Tash – Tp.HCM