30 May 2017

Sự khởi đầu mới

Nhiếp ảnh: Lý Minh Nhựt

Địa chỉ: Hyatt Regency, Đà Nẵng, Việt Nam