30 May 2017

Dân chơi không sợ mưa rơi

Nhiếp ảnh: Nhị Hoàng
Địa chỉ: Saigon Pearl, Quận 1, Tp.HCM